Blije Burgers

image002

VERENIGING BLIJE BURGERS HEEFT TEN DOEL:

 • het verwezenlijken van een sociaal-maatschappelijke, economische en vriendschappelijke, innovatieve verandering in Nederland;
 • burgers de kans te bieden op een goed en beter leven en een hoopvolle toekomst;
 • het benutten van het aanbod van middelen en mogelijkheden in de samenleving en een ieder daarbij te betrekken als een volwaardig lid van de samenleving en daaraan bij te kunnen dragen;
 • het bevorderen van de gemeenschapszin, in de ruimste zin van het woord;
 • het in transitie brengen van de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving;
 • de burgers zo effectief mogelijk de kans bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke besluitvorming;

DE VERENIGING WIL HAAR DOEL BEREIKEN DOOR:

 • de gedachten en opvattingen van Nederlanders regelmatig onder de aandacht te brengen en omgekeerd de burgers om hun opvattingen en gedachten te vragen;
 • het verstrekken van informatie over actuele ontwikkelingen, zowel landelijk als regionaal;
 • het stimuleren van de samenwerking met organisaties en groepen burgers die zich willen inzetten voor de leefomstandigheden van Nederlanders, zowel landelijk als regionaal;
 • het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van gemeenteraden en/of de landelijke politiek en het naar vermogen bevorderen van de verkiezing van de gestelde kandidaten;
 • het vastleggen van concrete doelstellingen en programmapunten in het verkiezingsprogramma;
 • het houden van een openbare bijeenkomsten, waarin de politieke en maatschappelijke situatie in Nederland en/of haar gemeenten zal worden toegelicht;
 • alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn en al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar leden noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

WORD OOK EEN BLIJE BURGER!

BLIJE BURGERSCHAP en DONATIES:

Blije Burgers doen een jaarlijkse bijdrage van 10 euro, door storting op bankrekening NL36ABNA0590027050 t.n.v. Project Groep Holland, onder vermelding:

Ik word Blije Burger.

Aanmeldingen voorlopig per e-mail: aanmelden@blijeburgers.nl .

Donaties zijn mogelijk door storting op bovenstaande bankrekening, onder vermelding:

Donatie Blije Burgers.

KvK 70391181

Verwoording van doelstelling(en) is onderworpen aan aanvulling
volgens bestuursbesluit, onder horen van ledenvergadering.

Zie website http://blijeburgers.nl